top of page

Kliendi privaatsus

Üldinfo

Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted määravad kindlaks tingimused ja korra, kuidas US Tenniseakadeemia (Tennisekool) töötleb isikuandmeid, sh neid isikuandmeid, mis on saadud enne Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete jõustumist.

Tennisekooliga kliendisuhtesse astumisega, treeningus osalemisega annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevates Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.

Tennisekoolil on õigus Isikuandmete Töötlemise Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Muudatustest teavitatakse Klienti veebilehe ja/või muu Tennisekooli sidekanali kaudu vähemalt üks kuu enne muudatuse jõustumist, v.a. juhul kui Tennisekool muudab Isikuandmete Töötlemise Põhimõtteid ainult tulenevalt õigusaktidest tehtud muudatustest.

Mõisted

Isikuandmed on igasugune teave Kliendi ja muu Tennisekooli poole pöördunud isiku kohta, mida Tennisekool töötleb (sh Kliendi isikuandmed, kontaktandmed, tehingute andmed jms), samuti avalikest andmebaasidest ja avalikest kanalitest kogutud teave ja Kolmandalt Isikult seaduslikul teel saadud teave.

Isikuandmete Töötlemine on igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sh Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine jne.

Kliendisuhted on õigussuhted Kliendi ja Tennisekooli vahel, mis tekivad seoses Kliendiks olemisega.

Kolmas Isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Pool ega Tennisekooli alluvuses Kliendiandmeid Töötlev füüsiline isik (Volitatud Töötleja).

Tennisekooli kontaktandmed on andmed US Tenniseakadeemia (USTA) poole pöördumiseks, mis on kättesaadavad USTA Veebilehel.

Pooled, Pool on vastavalt ühiselt või eraldi Tennisekool ja Klient.

Teenus(ed) on Tennisekooli poolt pakutavad teenused.

Klient on iga füüsiline ja juriidiline isik, kes kasutab või on kasutanud Tennisekooli Teenuseid või külastab USTA Veebilehte.

Veebileht on USTA veebileht aadressil www.usta.ee

 

-

Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtted

Isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes ja Kliendiga sõlmitud lepingutes määratletud eesmärkide saavutamiseks.

Tennisekool hoiab Isikuandmete konfidentsiaalsust ning Töötleb Isikuandmeid ainult mahus, mis on vajalik Isikuandmete Töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

Tennisekool rakendab vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et tagada Isikuandmete kaitse tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

Tennisekooli töötajal jm personalil on õigus Isikuandmeid Töödelda üksnes ulatuses, mis on vajalik vastava tööülesande täitmiseks, järgides juhiseid ja õigusaktide nõudeid. Tennisekooli töötajad on kohustatud hoidma Isikuandmeid konfidentsiaalsena tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud lepingutele.

Töödeldavad Isikuandmed

Tennisekool Töötleb Isikuandmeid, mis on vajalikud Kliendile Teenuse osutamiseks, Kliendisuhtest tulenevate kohustuste täitmiseks ja muul eelnevalt määratletud õiguspärasel eesmärgil.

Peamised Töödeldavad Isikuandmed on järgnevad:

 • isiklikud andmed, sh nimi, isikukood, sünniaeg;

 • kontaktandmed, sh aadress, telefoni number, e-posti aadress;

 • tarbijamängudes ja kampaaniates osalemisega seotud andmed, sh andmed tarbijamängudes võidetud auhindade ja kampaaniates osalemise kohta;

 • andmed maksekäitumise kohta;

 • andmed Teenusega seotud Kliendi segmendi kohta, sh sugu ja vanus.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid (veebilehele)

Tennisekool Töötleb Isikuandmeid Kliendisuhte loomiseks ja täitmiseks, Kliendi paremaks teenindamiseks, pakkumiste tegemiseks, Teenuste kasutamise analüüsimiseks, Teenuste kvaliteedi parandamiseks, uute Teenuste arendamiseks.

Lisaks Töötleb Tennisekool Isikuandmeid õigusaktides lubatud ulatuses selleks, et:

 • täita Kliendiga sõlmitud lepingut või tagada vastava lepingu täitmist ning realiseerida ja kaitsta oma õiguseid;

 • teostada kliendigruppide, teenuste turuosade jms uuringuid ja analüüse;

 • kontrollida, vajaduse korral parandada ja täiendada Isikuandmeid;

 • saata Kliendile Tennisekooli ja Kolmandast Isikust koostööpartneri toodete ja teenuste reklaame ja pakkumisi;

 • korraldada tarbijamänge või kampaaniaid;

 • paremini mõista Kliendi ootusi (nt Veebilehe külastuste analüüs, Kliendi rahulolu küsitlused jms).

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Keskus võib Isikuandmeid edastada:

 • teistele Tennisekooliga samasse gruppi kuuluvatele äriühingutele, kui see on vajalik Kliendisuhte täitmiseks (Teenuse osutamiseks) või muu Isikuandmete Töötlemise eesmärgi täitmiseks;

 • Teenuste osutamise ja Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt maksevahendajad, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuse osutajad jt);

 • Volitatud Töötlejatele;

 • nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;

 • Kliendi rahalise võlgnevuse korral inkassofirmale ja maksehäireregistri pidajale;

 • muudele Kolmandatele Isikutele, kui Klient on rikkunud lepingut (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).

Tennisekool edastab Isikuandmeid ka juhul, kui  see on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, notarile, pankrotihaldurile, Maksu- ja Tolliametile).

Tennisekool edastab Isikuandmeid Kolmandatele Isikutele ainult ulatuses, mis on vajalik Isikuandmete Töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisel võib Tennisekool kasutada Kolmandaid Isikuid (nt IT-partnereid, maksekeskust) ja teha neile kättesaadavaks Isikuandmeid. Need isikud töötlevad Isikuandmeid olenevalt asjaoludest kas oma reeglite kohaselt ja omal vastutusel või Volitatud Töötlejana Kliendi nimel.

Isikuandmete kasutamine turunduses

Pakkumisteks ja reklaamiks ei loeta Tennisekooli Teenuste üldist ja tutvustavat infot, tingimuste või hinnakirja muudatustest teavitamist, samuti infot, mis on seotud Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega (nt teave võlgnevuse kohta, lepingu lõppemisest teavitamine jne). Sellise teabe saamisest ei saa Klient üldjuhul keelduda.

Isikuandmete säilitamine

Tennisekool salvestab ja säilitab kõik Kliendi poolt Kontaktandmete (nt telefon, e-post) teel Tennisekoolile antud korraldused, samuti muud Kliendisuhte täitmisega seotud Kliendi toimingud.

Tennisekooli ja Kliendi vara kaitsmise, samuti Tennisekooli töötajate ja Klientide füüsilise turvalisuse tagamise eesmärgil võib Tennisekool jälgimisseadmete abil jälgida Keskuse ruume ja nende lähiümbrust (sh ka isikuid) ning jälgimise tulemused salvestada. Keskus võib jälgimisseadmete salvestisi kasutada Tennisekooli õiguste kaitsmisel ja kohustuste täitmisel ning Kliendi poolt tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või Keskusele ja Tennisekoolile tekitatud kahju tõendamisel. Keskus või Tennisekool on kohustatud salvestisi edastama õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses eelkõige kriminaalasjades kohtueelsele uurimisasutusele, kohtule ja muudele pädevatele asutustele.

Isikuandmete muutmine ja nende kasutamise (töötlemise) lõpetamine

Tennisekool kontrollib regulaarselt (nt e-posti ja/või telefoni teel, kliendikohtumisel), kas Tennisekooli valduses olevad Isikuandmed on täielikud ja korrektsed. Kliendil on õigus nõuda ebaõigete Isikuandmete parandamist.

Kliendil on kohustus Tennisekooli viivitamatult teavitada kõikidest muudatustest ja ebatäpsustest esitatud Isikuandmetes.

Kliendil on õigus tutvuda oma Isikuandmetega Tennisekooli kontoris või Tennisekooli Kontaktandmete (e-posti usta@usta.ee) vahendusel. Tennisekool võimaldab andmetega tutvumist õigusaktides toodud tingimustel hiljemalt 1 kuu jooksul. Taotluse keerukuse, suure mahu  tõttu vms juhul võib Tennisekool pikendada andmete tutvumise tähtaega 3 kuuni. Tennisekool järgib andmete tutvustamisel Isikuandmete kaitse nõudeid ning võib nõuda Kliendi isiku tuvastamist.

Kliendil on õigus nõuda enda Isikuandmete Töötlemise lõpetamist, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui Klient leiab, et tema Isikuandmete Töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete kohaselt lubatud. Tennisekool vaatab Kliendi taotluse läbi ja vastab sellele õigusaktides toodud tingimustel hiljemalt 1 kuu jooksul. Taotluse keerukuse, suure mahu  tõttu vms juhul võib Tennisekool pikendada andmete tutvumise tähtaega 3 kuuni, järgides taotlusele vastamisel  Isikuandmete kaitse nõudeid ning võib nõuda Kliendi isiku tuvastamist .

Tennisekool töötleb Isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Isikuandmete Töötlemise eesmärkide saavutamiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus:

 1. a) tutvuda oma Isikuandmetega ja nõuda ebaõigete andmete parandamist;

 2. b) nõuda oma Isikuandmete kustutamist või kasutamise piiramist;

 3. c) nõuda Isikuandmete ülekandmist;

 4. d) esitada Isikuandmete kasutamisele vastuväiteid;

 5. e) nõuda, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud andmetöötlusel;

 6. f) võtta Isikuandmete kasutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi;

 7. g) esitada Isikuandmete töötlemise kohta kaebus andmekaitseasutusele ja kohtule.

Eelkirjeldatud õigused võivad olla isikuandmete kaitse üldmääruses jm õigusaktides toodud tingimustel ja juhul piiratud.

Kliendi õiguste kaitse

Kliendil on õigus pöörduda Tennisekooli, Andmekaitse Inspektsiooni ja pädeva kohtu poole, kui tema hinnangul rikub Tennisekool Isikuandmete Töötlemisel Kliendi õiguseid. Kliendil on õigus nõuda tema õiguste rikkumisega talle tekitatud kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.

Kliendil on võimalus Tennisekooliga ühendust võtta  Kontaktandmete kaudu, kui Kliendil tekib küsimusi seoses Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega või kui Kliendil on kaebuseid seonduvalt Isikuandmete Töötlemisega.

bottom of page