top of page
Image by Christian Tenguan

USTA kodukord

Mängija ja lapsevanema meelespea

SA US Tenniseakadeemia (USTA) on erahuvikool, mis pakub lastele ja noortele täiendavat tennisealast huviharidust ja võimalusi sportlikeks treeninguteks vastavalt väljatöötatud õppekavale.

USTA põhikirjas on välja toodud olulisemad eesmärgid, õppe-ja kasvatuskorraldus, vastuvõtmise, lõpetamise ja välja arvamise kord, Õpilaste õigused ja kohustused, õppemaksu kehtestamise ja vabastamise kord, struktuur ning muu asjaajamine.

Lisaks tuleb meeles pidada järgmiseid USTA kodukorra punkte:

  • Õppe- ja treeningtöös osalemine toimub vastavalt tunniplaanile. Väljakule minek enne treeningaja algust on keelatud või reguleeritud treeneri poolt. Õiget treeningaega reguleerib väljakutele paigaldatud kell.

  • Iga õpilane kasutab treeningutel enda varustust (tossud, reket).

  • USTA ja spordikeskuse inventari, varustusse ja varasse ning selle kasutusse tuleb suhtuda heaperemehelikult (reketid, pallid jms). Õpilase poolt koolile või spordikeskusele tekitatud varalise kahju hüvitab kas õpilane, tema vanemad või tema eestkostja õigusaktidega sätestatud korras.  Väljakukatte rikkumisel hinnatakse konkreetne taastamise kulu. Kulu esitatakse hüvitamiseks rikkujale, tema vanematele või eestkostjale.

  • Väljakule on lubatud minna ainult spetsiaalsetes mittemääriva tallaga sisejalanõudes (siseväljakud) või mittekahjustava tallaga välisjalanõudes (välisväljakud). Treeneril on õigus reegleid eirates väljakule mitte lubada.

  • Õppe- ja treeningtöös tuleb järgida sportliku režiimi ja ausa mängu põhimõtteid, hoiduda spordieetikaga vastuolus olevast käitumisest ja tegevusest, kaasa arvatud sellest, mis võib kahjustada treenitust, tervist ja kehalist võimekust (sh doping, lõhkumine, ebatsensuurne sõnakasutus jms). Ebasportliku käitumise eest teeb treener hoiatuse ning hoiatust eirates on treeneril õigus väljakule mitte lubada.

  • Riietusruumides asuvad kapid on kasutamiseks ainult treeningu ajal. Keskusest lahkudes tuleb veenduda, et isiklikud asjad on kaasa võetud ning keskusele tuleb tagastada kapi kaart/võti.

  • USTA Õpilane hoiab US Tennisekooli head mainet.

  • USTA Õpilane võistleb US Tennisekooli või SA US Tenniseakadeemia nimel.

  • USTA võistlejast Õpilane käib regulaarselt spordimeditsiinilises kontrollis ja seisab oma hea tervisliku seisukorra eest.

Image by Chino Rocha
bottom of page