top of page
Badminton coach

Sihtasutus US Tenniseakadeemia

SULGPALLI ÕPPEKAVA

1. USTA TK sulgpalli osakonna põhitegevus ja eesmärgid

Sulgpalli osakonna põhitegevus on suunatud sulgpalli viljelemisele ja edendamisele, pakkudes võimalusi sportlikeks treeninguteks ja isiksuse arenguks vastavalt väljatöötatud õppekavale.
1.1. Eesmärgid:
1. Lastele ja noortele sportimisvõimaluste ja eneseteostusvõimaluse loomine.
2. Noorte mitmekülgne kehaline arendamine, sportlike eluviiside ja tervislike harjumiste kujundamine.
3. Noorte vaba aja sisustamine huvitava, sportliku ja ausa mängu reeglitele rajatud tegevusega, et kasvatada noortes ausust, kohusetunnet, seaduskuulekust ja muid positiivseid iseloomuomadusi.
4. Sulgpalli osakonna õppe-treeningtöö ning võistlustegevuse korraldamine üldharidus-, kutsevõi kõrgkooliõpingute õppetööst vabal ajal, võttes arvesse õpilaste õpingutest ja kutsetööst tingitud päevakava ja koormust.
5. Andekate noorte leidmine ja ettevalmistamine tipptulemuste saavutamiseks.
6. Süstemaatiline treening- ja võistluskava järgimine, õpilaste praktiliste ja teoreetiliste oskuste arendamine individuaalselt maksimaalse võimetekohase tulemuseni jõudmiseks.
7. Õpilastele sporditeoreetiliste ja praktiliste oskuste andmine iseseisvaks treenimiseks ja tervisespordiharrastuse jätkamiseks pärast saavutusspordist loobumist.

2. Õpingute alustamise tingimused

1. SA USTA Tennisekooli (edaspidi Kool) õpilaseks võetakse vastu selleks soovi avaldanud laps tema vanema või seadusliku esindajaga kirjaliku avalduse alusel vastavalt kooli võimalustele ja tingimustele.
Õppetöö lõpetatakse õpilase saamisega 18. aastaseks või koos gümnaasiumi lõpetamisega. Erandjuhtudel, nagu õpilase kõrge spordimeisterlikkus ja motivatsioon, võivad koolis õppida ka
vanemad õpilased.
2. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded. Juhul, kui õppida soovijate arv ületab kooli võimalused, korraldatakse vastuvõtukatsed kandidaatide pingerea koostamiseks.
3. Õpilased jaotatakse õppe-treeningrühmadesse vastavalt vanusele, sportliku ettevalmistuse tasemele ning võimaluse korral õpilase soovidele.
4. Õpilase ja Kooli vahel sõlmitakse kirjalik leping, mis kinnitab poolte õigused ja kohustused. Tennisekooli õppekorralduse ja –kavadega saavad soovijad tutvuda enne õpingute algust.

Badminton racket
Badminton racket

3. Õppeaja kestus

1. Õppimise aeg on sõltuvuses õpilase füüsilistest eeldustest ja püstitatud sportlikest eesmärkidest. Koolis õppimise aja nominaalkestus on 8 aastat.
2. Õppetöö maht sõltuvalt treeningastmest on:
• Algettevalmistuse tasemel 4-6 akadeemilist tundi nädalas
• Õppetreeningu tasemel 6-8 akadeemilist tundi nädalas
• Spordimeisterlikkuse tasemel 8-10 akadeemilist tundi nädalas
3. Õpilaste üleminek järgmise astme õpperühma toimub, kui õpilane on omandanud ainekavas ettenähtud tehnilised ja praktilised teadmised ning oskused. Otsustajateks ühest astmest teise viimisel on õpilase treener ja Kooli treenerite kogu.
4. Kooli lõpetamiseks peab õpilane läbima kõik ettevalmistusetapid. Lõpetajale antakse sellekohane lõputunnistus.
5. Õpilasele, kes on Kooli astunud hiljem või kes muul põhjusel ei läbi kõiki kolme ettevalmistusetappi, väljastab kool nende 18-aastaseks saamisel diplomi vastavalt õpilase saavutatud tasemele.

4. Treeningtöö põhivormid

1. Praktilised treeningtunnid (üldkehaline ja erialane ettevalmistus)
2. Individuaalsed treeningtunnid (spetsiaalne erialane ettevalmistus)
3. Teoreetiline ettevalmistus (vestlused ja loengud spordifüsioloogiast, spordipsühholoogiast,
videoanalüüs).
4. Osavõtt võistlustest (algajate turniirid, Noorte GP etapid, Eesti Sulgpalliliidu kalendrisse
kuuluvad võistlused. Võimaluste korral võistluseelsed ettevalmistuslaagrid ning suvelaagrid).

Badminton racket
Shuttlecock

5. Õpingute sisu ja vorm (1/2)

Kooli sulgpalli osakonna õppe-treeningtöö põhialusteks on süstemaatiliste, regulaarselt toimuvate treeningtundide korraldamine, Sulgpallitehnika teoreetiliste aluste õpetamine. Täiendavaks õppetreeningtöö vormiks on tutvumine teiste spordialadega, instruktori- ja kohtunikupraktika.
5.1. Läbitavad teemad sulgpalli osakonnas õppimise jooksul:
Liikumistehnika
Löögitehnika
Taktikaline ettevalmistus
Füüsiline ettevalmistus
Sportlike eluviiside ning tervise edendamine
Psühholoogiline ettevalmistus
Omandatud teadmiste edasiandmine
Ettevalmistus tööks väljakukohtunikuna, sulgpallitreenerina, spordiorganisaatorina
5.2. Õppetöö astmelisus
Vastavalt õpilaste vanusele ja sportliku ettevalmistuse tasemele ning võimetele on
õppetreeningtöö jagatud kolme erinevasse astmesse.
1. Algettevalmistuse aste
Eesmärgid on sportimise harjumuse tekitamine, mitmekülgse kehalise arengu soodustamine.
Tähelepanu all on osavuse, koordinatsiooni ja kiiruse arendamine, püsiva huvi äratamine sulgpalli
kui võistlusspordi vastu. Algne liikumis- ning löögitehnika õpetamine. Tutvumine lihtsamate
mängutaktikatega.
2. Õppe-treening aste
Jätkub tervise tugevdamine ja õige kehalise arengu soodustamine, kehalise ettevalmistuse jätkuv täiustamine. Liikumis- ning löögitehnika täiustamine ning ökonoomsele kasutamisele suunamine. Olukorrale vastav mängutaktika valik. Võistluspraktika tagamine ja mängija stiili kujundamine. Kohanemine võistlusolukorraga ning isikliku võistlusrutiini loomine.
3. Meisterlikkuse aste
Meisterlikkuse astme eesmärgiks on erialaline ettevalmistus, arvestades õpilaste individuaalseid
omadusi. Eesmärgid on jätkuv üld- ja erialane kehaline ettevalmistus. Kõrgtasemelise tehnilise ja
taktikalise ettevalmistuse saavutamine. Stabiilsuse saavutamine erinevates võistlustingimustes.

5. Õpingute sisu ja vorm (2/2)

5.3. Õppetöö jaotumine ning selle osadõpilaste mitmeaastane õppe-treeningprotsess hõlmab õpilasi alates 6 aastastest kuni 18 aastasteni.Kuna õpilaste arengu kiirus erinev, tuleb treeningastmetesse suhtuda paindlikult. Andekamaidsaab vajadusel edutada kõrgemasse astmesse, et tagada sujuv ning pidev areng võrdsetetreeningpartneritega.Kogu õppe-treeningprotsess jaguneb aastasteks tsükliteks. Aastane õppe-treeningprotsess jagunebomakorda kaheks poolaasta tsükliks (sügis-talvine ja suvine).Poolaasta tsükkel koosneb ettevalmistus-, võistlus- ja üleminekuperioodist.Võistlustegevus toimub vastavalt õpilaste tasemele ja oskustele, mis on ettevalmistusperioodikontrolliks. Sportliku taseme täiustamisel võistlussagedus tiheneb ja võistlused muutuvadtähtsamaks osaks õppeprogrammis. Vastavalt võistlustulemustele ehitatakse üles uus üleminekuja ettevalmistusperiood.5.4. Osavõtt võistlustestAlgettevalmistuse astme õpilased võtavad osa rühma- ja koolisisestest võistlustest. Samuti onvõimalik osa võtta ülelinnalistest algajatele suunatud võistlustest ning sõpruskohtumistest teisteklubidega. See aitab näidata tehtud töö efektiivsust ja vahetada kogemusi teiste treeneritega.Õppe-treeningastme õpilased võistlevad koolisisestel, lahtistel, vabariiklikel ja sõprusvõistlustel,tugevamad ka rahvusvahelistel võistlustel.Meisterlikkuse astme eesmärk on anda järelkasvu Eesti noorte ja täiskasvanute koondisele.5.5. Õpilaste arengu hindamine kooli kõikides astmetes.Liigutuslike oskuste ja sporditehnika aluste omandamise edukust määratletakseeksperthinnanguna õppe-treeningprotsessis ja võistlustel tehtud treenerite tähelepanekute alusel.Samal meetodil hinnatakse ka õpilaste psüühiliste ja tahteomaduste ning huvide ja kalduvustekujunemist.Õpilasele antakse tagasisidet treeneri poolt jooksvalt õppetöö käigus.Treeneril on soovituslik kasutada ka regulaarseid füüsiliste omaduste ning erialase vilumusekatsete läbiviimisi hindamaks õpilaste arengut kindlaksmääratud ajaperioodi järel.Õpilaste üleviimine ettevalmistuse astmelt astmele toimub vastavalt treenerite eksperthinnanguleja saavutatud sportlikele tulemustele. Kooli lõpetamise piiranguks on vanus, millele vastavaltnoorsportlane läheb üle täiskasvanute klassi.

Badminton racket closeup shot
Shuttlecock dark shot

6. Õppe-treeningtöö kavandamine erinevatel ettevalmistusetappidel (1/3

6.1. Algettevalmistuse aste
1.Teoreetiline ettevalmistus
Sportlik treening ja selle koostisosad – tervise tugevdamine, kehaliste võimete arendamine, sporditehnika õppimine, vaimsete võimete ja tahteomaduste arendamine.
Hea tervis – Õige päevarežiim ja toitumine. Hügieenireeglid, karastamine, külmetuste ja vigastuste vältimine.
Mitmekülgne sportimine alustreeningu etapil – tuleviku edu alus. Iseseisva täiendava harjutamise viisid (hommiku- ja koduvõimlemine), kehalise töö tähtsus üldise
jõu ja vastupidavuse, painduvuse ning tahtejõu arendamisel.
Võistlusmäärused.
Võistlusvormi riietus.
Kohtunike sõnavara.
2.Praktiline ettevalmistus
Mitmekesised liikumismängud ja lihtsustatud reeglitega sportmängud (jalg-, võrk-, korvpall jne.)
Vastupidavusjooks, intervalljooks, kiirendused.
Erinevad jooksu-, hüppe- ja viskeharjutused ning viisid nii sise- kui välistingimustes.
3.Löögitehnika Reketi hoided
Mänguline ooteasend ja mängukeskus
Pingutus ja lõtvus löögil
Palling ja pallingu vastuvõtt
Põhilöögid küünarvarrepöördega
Eesmärk on, et noorsportlane valdaks võimalikult suurt löögirepertuaari tehniliselt rahuldaval tasemel.
4.Liikumistehnika
Kiiruse, koordinatsiooni ja rütmi arendamine
Liikumine tagasi mängukeskusesse peale lööki
Liikumine väljakunurkadesse
5.Taktika
Algsed taktikalised põhitõed.
Vastase liigutamine ette-taha, küljelt küljele
Vastase tagakäenurga survestamine

6. Õppe-treeningtöö kavandamine erinevatel ettevalmistusetappidel (2/3)

6.2. Õppe-treeningaste
1. Teoreetiline ettevalmistus
Sulgpalli arengu ja hetkeseisu lühike ülevaade maailmas, Euroopas ja Eestis.
Inimeste kehaehitus ja funktsioonid. Kehalised võimed ja nende arendamine. Spordiarstlik ja
sportlase enese kontroll. Spordivigastused ja kahjustused, nende tekkepõhjused, vältimine,
esmaabi ja ravi. Massaaž taastamise vahendina.
Treeningu planeerimine ja arvestus. Treeningaasta ülesehitus. Aasta, kuu ja nädala
treeningprotsessid. Treeningmärkmik ja treeningu kokkuvõtted.
Sulgpalli võistlusmäärused, võistlustel osalemine väljakukohtunikuna (puki-, servi- või
joonekohtunikuna)
Sulgpalli seos edasiõppimise ja elukutsevaliku plaanidega.
2. Praktiline ettevalmistus
Võistlustel osalemine sügisest kevadeni. Tehnika ja taktika täiustamine erialaste harjutustega.
Füüsiliste võimete arendamine ja jõumasinatel, tõstekangi jt. vahenditega. Üldkehalist
ettevalmistust tagavad, tervist tugevdavad taastumist kiirendavad psüühilist vaheldust pakkuvad
alad ja harjutused (kergejõustik, jalgpall, korvpall, saalihoki).
Sulgpalli tehnika täiustamine erinevate löökide sooritamisel: kõrge-kauge, rabak, tilkpall, lõigatud
pall, võrgumängu tähtsus ja oskus, võrgu diagonaal, tagantkäe erinevad löögid, lõtvuse-pingutuse
vahedumine löökides
3. Löögitehnika
Kaitselöögid, ründelöögid, löögid hüppelt.
Põhilöökide ühendamine ökonoomse liikumisega
Erinevad löögi-ja liikumise kombinatsioonid
4. Liikumistehnika
Reaktsioonikiirus, kiiruse arendamine, ökonoomsus väljakul
Erinevad hüppeharjutused
Chassee sammud, reketikäe jalg ees
Malai samm
Ristsamm eest- ja tagant läbi
Löögi sooritamised hüppelt
5. Taktika
Oma/vastase tugevuste/nõrkuste hindamine
Pallingu valik.
Võrgus domineerimine
Null-löök
Pettelöökide kaasamine mängu

Badminton player
Tennisekool - kooli põhikiri 5_Rasmus Kooskora_4634_edited.jpg

6. Õppe-treeningtöö kavandamine erinevatel ettevalmistusetappidel (3/3)

6.3. Spordimeisterlikkuse aste1. Teoreetiline ettevalmistusTehnika kinemaatiline, dünaamiline ja psühholoogiline struktuur. Tehnika seos sportlase kehalistevõimete eripäraga. Vead tehnikas, nende põhjused, kõrvaldamise võimalused ja viisid.Videoanalüüs.Kehaliste võimete arendamise vahendid ja meetodid ning nende kasutamine erinevateltreeninguetappidel.Sportlase tippvorm ning selle ajastamine.Tähtsamateks võistlusteks valmistumine ja võistlustaktika.Treening ja võistlemine eksamisessioonil ja koolivaheajal.Sportlik massaaž ja enesemassaaž. Teised taastumist kiirendavad ja soodustavad vahendid(aktiivne, passiivne puhkus, uni, lõdvestav ja taastav jooks, veeprotseduurid, saun jne.)Psühholoogiline ettevalmistus.Sportlik eluviis ehk treening kestab 24 tundi ööpäevas.Võistluste organiseerimine ja läbiviimine.Omandatud teadmiste edasiandmine.2. Praktiline ettevalmistusRegulaarne võistlemine, tehnika ja taktika täiustamine ning lihvimine.Teised spordialad erialase kehalise ettevalmistuse mitmekülgsuse tagamiseks. Vaheldust pakkuvad ning taastumist kiirendavad spordialad ja harjutused.Sulgpalli kõikide löökide täiustamine ja lihvimine.Mänguliste ülesannete täitmine, kasutades erinevaid lööke ja taktikalisi kombinatsioone:ühepoolne tilgaveski, kahepoolne tilgaveski, rabakuveski, kahepoolne rabakuveski, “ kolmnurka”, jne.Mäng kaks partnerit ühe vastu erinevate ülesannetega.Treeningmatšid (nii üksik – kui paarismäng) erinevate taktikaliste kombinatsioonidega.Läbi viia algettevalmistuse astme õppe- treeningtunde.Nii teoreetiliste kui praktiliste tundide läbiviimisel arvestada teadlaste poolt tehtud uuemaidsoovitusi.3. LöögitehnikaLöögikindlus ja täpsusSpetsiaallöögid – sticksmash, võrguspinnid, lõiked sisse ja välja, pettelöögide täiustamine.Põhi-ja spetsiaallöögid ühenduses efektiivse ja kiireliikumisega.4. LiikumistehnikaLiikumiskiiruse arendamineKiiruslik vastupidavusÜldjõud, hüppeharjutusedMängurütm ja plahvatuslik kiirendus mängukeskusestLiikumisviisid paarismängus töötades ühtse võistkonnana5. TaktikaLöögikindluse ja –täpsuse suurendamineÜhe olukorra jaoks mitu taktikalist lahendustVastase mängu lugemine, ennustamineKriisimomentidel sobiva taktikalise lahenduse leidmine

7. SA USTA Tennisekooli sulgpalli osakonna lõpetanud õpilane

On arenenud isiksusena mitmekülgsemaks, vastutustundlikumaks, arendanud oma suhtlusoskusi, oskab hinnata tervise edendamise tähtsust.
On täiustanud oma erialaseid oskuseid, vilumusi ning teadmisi.
On saanud ettevalmistuse võimalikuks professionaalseks kehakultuurihariduse taotlemiseks.
On aidanud kaasa Eesti sporditraditsioonide järjepidevuse tagamisele.

Shuttlecocks on badminton racket
bottom of page