top of page
Tennis balls

Sihtasutus US Tenniseakadeemia

Põhkiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 US Tennisekool on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud SA US Tenniseakadeemia erahuvikool, mis pakub lastele ja noortele täiendavat tennisealast huviharidust ja võimalusi sportlikeks treeninguteks vastavalt väljatöötatud õppekavale.
1.2 US Tennisekool on asutatud SA US Tenniseakadeemia nõukogu otsusega.
1.3 US Tennisekooli põhikirja kinnitab SA US Tenniseakadeemia juhatus ja see jõustub vastavalt erakooliseadusele.
1.4 US Tennisekool tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt registreeritud õppekava alusel Tallinna linnas.
1.5 US Tennisekoolis on õppe- ja asjaajamiskeeleks eesti keel.
1.6 US Tennisekool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi suvikooli seadusest, erakooliseadusest, SA US Tenniseakadeemia põhikirjast, käesolevast põhikirjast ja teistest kehtivatest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest.

II US TENNISEKOOLI TEGEVUSE EESMÄRGID JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1 US Tennisekooli põhitegevuseks on tennise õpetamine ja treening.
2.2 US Tennisekooli tegevuse eesmärgid on:
2.2.1 pakkuda lastele ja noortele võimalusi süvendatud tenniseõppeks ja isiksuse arenguks;
2.2.2 võimaldada lastel ja noortel saavutada kõrgeid sportlikke tulemusi nii üleriigilises kui ka rahvusvahelises konkurentsis;
2.2.3 arendada lastes ja noortes soovi tegutseda tennisevõistluste ja -ürituste organisaatorite ja kohtunikena;
2.2.4 kasvatada tulevasi tennisetreenereid.
2.3 Eesmärkide saavutamiseks US Tennisekool:
2.3.1 loob lastele ja noortele tingimused tennisega tegelemiseks Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud õppekava alusel;
2.3.2 organiseerib õppekava alusel teoreetilist ja praktilist tenniseõpet;
2.3.3 võimaldab andekatel noortel läbi kaasaegse treening- ja võistlustegevuse saavutada maksimaalseid sportlikke tulemusi;
2.3.4 korraldab treeninglaagreid, spordivõistlusi ning loob tingimusi, et osaleda üle-eestilises ja rahvusvahelises võistlussüsteemis;
2.3.5 õpetab noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ning edastab praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks, võistluste läbiviimiseks ning kohtunikuna tegutsemiseks.

Tennis player
Tennisekool kooli põhikiri 2_Rasmus Kooskora_2945.webp

III US TENNISEKOOLI ÕPPE - JA KASVATUSKORRALDUS

3.1 US Tennisekooli õppekorralduse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud US Tennisekooli õppekava(d).
3.2 Õppeaasta US Tennisekoolis algab 1. septembril ning kestab uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal.
3.3 Õppe- ja kasvatustöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega vastavalt US Tennisekooli tunniplaanile. Täiendavalt toimub õppe- ja treeningtöö spordilaagrites või individuaalõppe korras.
3.4 US Tennisekooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid, sealhulgas praktilised (treeningud) ja teoreetilised tunnid rühmades, individuaaltreeningud, spordivõistlused ja treeninglaagrid.
3.5 Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust, seniseid sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste arengu dünaamikat, treeningrühmade soovituslikke täituvuse norme, treeningkoormusi ja õpilaste vanuselist koosseisu. Üleminek ühest spordimeisterlikkuse astmest teise toimub vastavalt õppekavale.
3.6 Õppe- ja treeningtöö lahutamatu osa on õpilaste kasvatustöö, mille eesmärgiks on väärtushinnangute kujundamine ausa mängu reegleid silmas pidades ja sportlike eluviiside järgimine.
3.7 US Tennisekooli õppekavade muudatused kinnitab SA US Tenniseakadeemia juhatus US Tennisekooli direktori algatusel. US Tennisekooli direktor kaasab õppekavade muutmisesse treener-pedagoogide ning lastevanemate esindajad.

IV US TENNISEKOOLI VASTUVÕTMISE, LÕPETAMISE JA VÄLJA ARVAMISE KORD

4.1 US Tennisekooli õpilaste vastuvõtu ja lõpetamise tingimused ning eeskirjad kehtestab kooli pidaja vastavuses käesoleva põhikirjaga.
4.2 Alla 18-aastaste õpilaste vastuvõtt US Tennisekooli toimub lapsevanema (hooldaja) kirjaliku US Tennisekooli astumise avalduse/õppelepingu täitmise/sõlmimise alusel.
4.3 US Tennisekool sõlmib õpilase või tema seadusliku esindajaga lepingu õppekavaga kehtestatud ulatuses. Lepingu kohustuslikud punktid on määratud erakooliseaduse § 17 punktis 4.
4.4 Kui US Tennisekooli õpilane rikub süstemaatiliselt US Tennisekooli kodukorda, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui õpilase kolme järjestikuse kuu õppemaks on tasumata, võidakse ta US Tennisekooli õpilaste
nimekirjast välja arvata.
4.5 Õpilase võib välja arvata US Tennisekoolist lapsevanema (hooldaja) soovil, esitades sellekohase kirjaliku avalduse ühekuulise etteteatamise tähtajaga.
4.6 Õpilase vastuvõtt kooli, lõpetamine ja välja arvamine vormistatakse US Tenniseakadeemia direktori korraldusega.

Tennis coach
Tennis coach

V US TENNISEKOOLI ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 US Tennisekooli õpilastel on õigus:
5.1.1 tutvuda US Tennisekooli õppekava(de)ga ja õppe- ja treeningtöö korraldusega;
5.1.2 saada informatsiooni US Tennisekooli õpilaste võistlustegevuse ja teiste spordiürituste kohta;
5.1.3 kasutada treeningtöös ja võistlustel US Tennisekooli inventari, spordivarustust ning spordirajatisi vastavalt kehtestatud tunni- ja võistlusplaanile;
5.1.4 teha ettepanekuid US Tennisekooli töökorralduse paremaks toimimiseks ja probleemide lahendamiseks;
5.1.5 lahkuda US Tennisekoolist omal soovil.
5.2 US Tennisekooli õpilasel on kohustus:
5.2.1 järgida US Tennisekooli põhikirja ja täita US Tennisekooli kodukorda;
5.2.2 osaleda US Tennisekooli õppe- ja treeningtöös vastavalt tunniplaanile;
5.2.3 hoida heaperemehelikult US Tennisekooli inventari, varustust ja vara. Õpilase poolt koolile tekitatud varalise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad (hooldajad) õigusaktidega sätestatud korras;
5.2.4 US Tennisekoolist lahkumisel tagastada tema käes olev vara või hüvitada see vastavas rahalises väärtuses;
5.2.5 teha kõik endast oleneva parimate sportlike tulemuste saavutamiseks;
5.2.6 järgida sportliku režiimi ja ausa mängu põhimõtteid, hoiduda spordieetikaga vastuolus olevast käitumisest ja tegevusest, kaasa arvatud sellest, mis võib kahjustada treenitust, tervist ja kehalist võimekust;
5.2.7 hoida US Tennisekooli head mainet;
5.2.8 võistelda US Tennisekooli või SA US Tenniseakadeemia nimel;
5.2.9 käia regulaarselt spordimeditsiinilises kontrollis ja seista hea oma tervisliku seisukorra eest.

VI US TENNISEKOOLI ÕPPEMAKSU KEHTESTAMISE JA VABASTAMISE ALUSED NING KORD

6.1 US Tennisekoolis õppimine on tasuline.
6.2 Õppemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad kehtestab SA US Tenniseakadeemia juhatus ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul.
6.3 Õppemaksu suuruse määramise kriteeriumid on:
6.3.1 õppe-treeningtöö maht;
6.3.2 õppetsükli spordimeisterlikkuse aste;
6.3.3 õppekavale tehtavad halduskulud;
6.3.4 õppekava spetsiifika.
6.4 US Tennisekooli direktor võib õppemaksu suuruse osas teha soodustusi või vabastada õppemaksust heade õppe- ja sporditöö tulemuste ning majanduslike raskuste korral vastavalt SA US Tenniseakadeemia juhatuse poolt kinnitatud korrale.

Tennis player shadow
Tennisekool kooli põhikiri 3_Rasmus Kooskora_3982.webp

VII - US TENNISEKOOLI STRUKTUUR, JUHTIMINE JA PERSONAL

7.1 US Tennisekool on SA US Tenniseakadeemia allüksus.
7.2 US Tennisekooli personali moodustavad direktor, treener-pedagoogid ja teised töötajad. US Tennisekooli struktuuri ja koosseisu kinnitab SA US Tenniseakadeemia juhatus.
7.3 US Tennisekooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kodukorra, töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja poolte vahel sõlmitavate lepingutega.
7.4 US Tennisekooli juhib direktor, kes on US Tennisekooli esindaja tema töölepingu kehtivusajal talle antud volituste piires. US Tennisekooli direktori määrab ametisse SA US Tenniseakadeemia juhatus, sõlmides temaga tähtajalise töölepingu.
7.5 US Tennisekooli direktori vastutus, pädevus ja ülesanded:
7.5.1 direktor juhib US Tennisekooli järgides SA US Tenniseakadeemia nõukogu ja juhatuse seaduslikke korraldusi ja otsuseid;
7.5.2 vastutab ja hoolitseb US Tennisekooli üldseisundi ja arengu eest ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
7.5.3 koostab kodukorra, õppekava(d), tunniplaani, ametijuhendid jt US Tennisekooli tegevust korraldavad dokumendid, mille esitab kinnitamiseks SA US Tenniseakadeemia juhatusele;
7.5.4 sõlmib õpilase või tema seadusliku esindaja(te)ga koolituslepingud õppekavaga kehtestatud ulatuses SA US Tenniseakadeemia juhatuse poolt antud volituste piires.
7.6 US Tennisekooli õppetegevuse analüüsimise ja hindamisega ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemisega tegeleb õppenõukogu, mida juhib US Tennisekooli direktor. Õppenõukogu liikmed määratakse SA US Tenniseakadeemia juhatuse otsusega.
7.7 US Tennisekooli tegevust suunab SA US Tenniseakadeemia poolt vastavalt Eesti Vabariigi huvikooli seadusele määratud hoolekogu. Hoolekogu teeb ettepanekuid US Tennisekooli direktorile ja selle pidajale US Tenniseakadeemia arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

VIII US TENNISEKOOLI ASJAAJAMINE, ARUANDLUS JA JÄRELVALVE

8.1 US Tennisekooli dokumentatsiooni peetakse kooli pidaja poolt kehtestatud korras.
8.2 US Tennisekooli majanduslike tegevuse arvestust ja aruandlust peetakse vastavalt SA US Tenniseakadeemia raamatupidamise sisekorraeeskirjadele, tulude-kulude aruandluse korrale ja teistele SA US Tenniseakadeemia juhatuse poolt kinnitatud kordadele ja eeskirjadele.
8.3 US Tennisekoolil on oma eelarve.

Tennis coach teaching
Tennis player

IX US TENNISEKOOLI TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1 US Tennisekool on asutatud määramata tähtajaks. US Tennisekooli tegevuse lõpetamise otsustab SA US Tenniseakadeemia juhatus.
9.2 US Tennisekool võidakse sulgeda SA US Tenniseakadeemia juhatuse algatusel, pankroti tagajärjel, muudel õigusaktides ettenähtud juhtudel või kui US Tennisekooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbeliseks.
9.3 US Tennisekooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, vanematele ja personalile ning Haridusministeeriumile neli kuud ette.
9.4 Tegevuse lõpetanud US Tennisekooli vara ja vahendid antakse üle US Tennisekooli pidajale. SA US Tenniseakadeemia erahuvikooli US Tennisekooli põhikiri on kinnitatud
31.03.2008.a. SA US Tenniseakadeemia nõukogu poolt.

bottom of page